Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WAGENINGEN EN DE LANGE GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE UTRECHT

K.v.K.nr. 62554409 te Utrecht Tel: +31(0)30-889 07 14 – Email: info@vanwageningenendelange.nl – Web: www.vanwageningenendelange.nl

 

1. ALGEMEEN
Artikel 1.1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schikkelijk anders is overeengekomen. Door aanvaarding van onze offerte c.q. totstandkoming van de met ons gesloten overeen- komst, gaat de koper akkoord met deze voorwaarden.

 

2. AANBIEDINGEN
Artikel 2.1. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst met ons komt pas tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een opdracht of bestelling, dan wel doordat door ons een begin van uitvoering van een opdracht of bestelling is gemaakt. Artikel 2.2. Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeen- komsten met ons personeel, zoals vertegenwoordigers c.q. agenten en met personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden ons niet eerder dan ‘ nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegde vertegenwoordiger van ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

3. PRIJZEN
Artikel 3.1. Alle door ons genoemde prijzen in aanbiedingen, offertes overeenkomsten, prijscouranten en folders zijn steeds exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Artikel 3.2. De prijzen in aanbiedingen en overeenkomsten zijn steeds gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. Wij zijn steeds gerechtigd om na sluiting van de overeenkomst, de prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering c.q. de betaling optredende wijzigingen in deze prijsbepalende factoren, zoals van grondstofprijzen, lonen, valuta, wisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen.

 

4. BETALING
Artikel 4.1. Bij gebreke van speciale condities zal betaling contant geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Artikel 4.2. Indien opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet stipt voldoet is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling benodigd is, in verzuim en daarmede een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algemene voldoening. Artikel 4.3. Wij zijn niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is. Artikel 4.4. Ten laste van de opdrachtgever komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke, de laatste ten belopen van een percentage als vast te stellen volgend het alsdan vigerende (incasso)tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,- Artikel 4.5. Wij zijn gerechtigd binnen het kader van de desbetreffende dwingend rechterlijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.

 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 5.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven ons eigendom en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan ons voorbehouden, zolang alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, niet volledig aan ons zijn voldaan.

 

6. LEVERTIJDEN
Artikel 6.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van ons en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht. Artikel 6.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal ons, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan onze verplichtingen te voldoen. Artikel 6.3. Indien er gerede twijfel bij ons ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, zijn wij bevoegd onze werkzaamheden op te schorten, levering van zaken en/of levering van diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

 

7. OVERMACHT
Artikel 7.1. Bij overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Onze verplichtingen herleven pas indien de nakoming van onze verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn, dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden gelden o.m. bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene mechanische complicaties enz. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 8.1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de door ons geleverde zaken met een maximum van € 10.000,- en wordt verhoogd tot een bedrag als waarvoor dekking wordt verleend door enige verzekering dan wel door ons daadwerkelijk is verhaald op een derde. Artikel 8.2. Aansprakelijkheid jegens derden, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid en/of het gebruik van de door ons geleverde zaken is steeds voor rekening van de koper die ons zo nodig terzake volledig zal vrijwaren voor zover de Wet dit toestaat. Artikel 8.3. De hiervoor genoemde ondergeschikten en/of hulppersonen kunnen zich op gelijke wijze beroepen op het bovenstaande. Artikel 8.4. Wij zijn niet aansprakelijk wegens schending van octrooi of licenties of andere rechten van intellectuele en industriële eigendommen van derden door het gebruik van gegevens welke ons door of vanwege de koper ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

 

9. REKLAMES
Artikel 9.1. De koper is steeds gehouden op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen vijf dagen na aflevering, te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Artikel 9.2. Indien de koper het sub.1. bedoelde onderzoek nalaat, dan is zijn recht tot reclameren vervallen. Dit laatste geldt ook indien de koper ons niet onverwijld na ontdekking van een gebrek in het geleverde, doch uiterlijk binnen vijf dagen na levering, schriftelijk in kennis heeft gesteld dan de door hem geconstateerde gebreken. Artikel 9.3. Terugzending van de door ons geleverde zaken kan niet anders dan met onze toestemming gebeuren. Artikel 9.4. Het in behandeling nemen van een reklame laat de betalingsverplichting van de koper onverlet.

 

10. TRANSPORT EN ANDERE RISICO’S
Artikel 10.1. Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico van de koper. Artikel 10.2. Alle zaken, materialen etc. die zich bevinden op het terrein van de koper of in een door koper aangewezen ruimte, bevinden zich daar voor risico van de koper.

 

11. CONVERSIE
Artikel 11.1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. De eventuele nietigheid van een der bepalingen van deze algemene voorwaarden, tast niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

 

12. RECHTSKEUZE
Artikel 12.1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Artikel 12.2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met ons worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht onverminderd ons recht desgewenst vorderingen tegen de koper te brengen voor de volgens de normale regels bevoegde rechter, en onverminderd het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.